1) QQMusicHDLoginFix v1.0
2) NeteaseMusicLyricsOverlay v1.8
3) DockX 13 v1.0
4) TransparentNotif v1.0.1-10
5) Rofi v1.0.0
6) HalFiPad v1.9.1
7) Assistive+ v1.8
8) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v4.1.4
9) StopCCinApp v1.10.0
10) Clockator v1.0.0
11) GesUnderX v1.1.1
12) Mesalation v0.7
13) Volume Amplifier v2.03
14) iKSettings v1.3
15) Safari Plus v1.7.12
16) BottomControlX v1.3.1
17) Unicorn v4.0
18) libFLEX v4.0.0
19) Rhino v2.1.3
20) Rotaty v1.2
21) 微信小二 v3.1
22) FloatyDock v2.3
23) MessagesXI v1.2-1
24) Anywhere!--虚拟定位 v6.1.1-2
25) GPS Master(GPS定位大师)-Fake Navigation,Location Spoofer v1.9.4
26) WhatCol v1.0-3
27) SnapHide2 v1.1.1
28) SetCol v1.0-7
29) TwiCol v1.0-6
30) 361一键新机(MultiAccount Master)-全系统(iOS 7/8/9/10/11/12/13)一键改串 v2.0.3