1) SCOthman For Snapchat v10.8-0
2) TimeMover (iOS 8/9) v1.3.1
3) Bragi v1.3-2
4) SlideToUnlockX v1.0.5-1
5) Safari Plus v1.2.3
6) Musessions v1.0.4
7) Charge v1.4.3-4
8) ProxySwitcher v1.0-1
9) Hera v1.1
10) cameraShy v3.0
11) DockXI For iOS10 v1.0.5
12) Get Me Home v1.02-22
13) ColorFont2 v10.0-5
14) BT Sport Unlocker (EE) v1.0.0
15) AirplaneModeNotif (iOS 9) v1.0-1
16) SpotifyFullScreenArtworkUI v1.0.8
17) CallPlus v1.0a-1
18) WeatherStatusBar10 v2.0.0
19) BlinkBadge v1.0.3
20) Anywhere!--虚拟定位 v3.7.2
21) Ventana v1.0.5
22) IamNoGenius v0.0.2
23) libiarrays v1.0.8
24) Bio Locker v1.0.1
25) Dissident v2.0.2
26) ClassicLockScreen v4.0
27) Backspace+ v1.0.3
28) WakeTunes v1.1-1
29) WatusiTools v1.3.24
30) Watusi 2 for WhatsApp v1.0.15