1) Translucency Infinity v1.1.0
2) SportCheater 微信步数修改器 v0.1-2
3) ABetterPrivacyforWhatsApp v1.1.2
4) BBMEasy v1.0.1-1
5) Phantom (Lite) for Snapchat v5.3.8-3
6) LSHiddenTools10 v1.0.7
7) 微信自动抢红包 v1.0-3
8) FakeHaptivator v1.0
9) 微信斗图神器 v1.0-3
10) 微信运动 v1.0-4
11) Instagram Image/Video Download v0.1-23
12) EnhancedSwitcherClose v0.0.7-4
13) SkinnySettings v1.0.5
14) Watusi 2 for WhatsApp v1.0.31
15) WCGameEmoji v2.1-1
16) Downloadally v2.1
17) 微信陪聊机器人 v1.0-4
18) OnlineNotify v2.3.12
19) Stalky v3.1.1
20) QRC for WA v1.0.4-4
21) PassButtonStyle v1.0.4
22) ZeTime Goodies v0.0.3
23) NoSpot10 v1.0.8
24) WatusiTools v1.4.1
25) PullOver10 v2.0.5.1-1
26) BarFade v1.2
27) 触动精灵 v2.4.3
28) Kidsecure v1.0.5
29) BounceReachability v1.0.1
30) ScreenshotXI v1.0-5