1) PMP v1.1.6
2) Glazba v2.4.9
3) 定个位-专业的位置修改软件 v3.1.1
4) AppEditor v3.5.5
5) Whatsapp Revael v10.1-1
6) ABetterPrivacyforWhatsApp v1.5.7
7) 开心消消乐助手 v1.99-3
8) 哔哩哔哩净化 v1.1-6
9) 微信清理好友(特供版) v0.1-8
10) Carrierizer2 v1.1.4
11) 改个步数-专业的步数修改软件 v2.1.0
12) Ignify v1.9.2
13) IG Musicpatch v1.1
14) Play audio v0.0.1
15) SutuPLUS-苏兔PLUS WX美化增强工具 v4.1.3-1
16) FLEXList v1.3-2.8
17) 魔法相机:虚拟定位(虚拟相机,模拟拍照,替换拍照,模拟照相机,VCam,虚拟定位,模拟位置,打卡, v2.8
18) BusPlusDark v1.3.1
19) YTSpeed v1.0.1
20) Universal Video Downloader Plus v3.1.2
21) TWClassicFont v1.0.0
22) SorryLowBattery v1.6
23) AltList v1.0.6-2
24) Watusi 3 for WhatsApp v1.0.7
25) OnlineNotify v3.3.6
26) Stalky v4.1.10
27) WatusiTools v2.2.7
28) Watusi 2 for WhatsApp v1.4.10
29) 歌词悬浮窗SE v1.0.5
30) SafariReader v0.0.3