1) libFLEX v3.1.0
2) FLEXing v1.0.0-1
3) SmoothLockX v1.3.3
4) BottomControlX v1.3.0
5) Filza File Manager v3.7.2
6) Gyration v1.0.7
7) SorryLowBattery v1.5
8) Safari Plus v1.7.8-2
9) ByeBreadcrumbs v1.0.3
10) LocationFakerX v1.5-1
11) VideoSwipes v1.4-1
12) QuickPrefs v1.2-1
13) HideAllBar v1.1-1
14) HideScreenshotPreview v1.1-1
15) Kodi-iOS (64-bit) v18.5-0
16) Kodi-iOS (32-bit) v18.5-0
17) Cylinder v1.1
18) Appcon v1.4.6
19) FxxkHapticTouch v1.0
20) SiriOpenHelpConfirm v1.0.0
21) Social Downloader v4.0
22) Speak Notification v1.8.18
23) GPS Manager(GPS定位管家) v1.9.1
24) Batchomatic v4.1.1
25) Cthulhu v1.0.5
26) BioProtect XS (iOS 12/13) v4.3-22
27) FakePicture(拍照替换)-taking pseudo selfie v1.5.5
28) FakeStepX v1.2-1
29) XLine v1.4-1
30) Safari 13 浏览器增强 v0.0.1-2