1) iKSettings v1.0-2
2) AllLucency XS 13全局微透 v0.0.1-1
3) SetCol v1.0-3
4) NoGoogleAMP v1.1.1
5) SkinnySettings v1.3.3
6) AutoTouch v6.0.6
7) Rhino v2.0.2
8) Batchomatic v4.3
9) ringUI v1.0.3
10) WAStickersTab-Lite v0.0.2-3
11) 虚拟定位助手 - 系统GPS定位修改器,GPS Faker,天下游,模拟地理位置 v5.4.5
12) DigitalNotchedBattery (iOS 11/12) v1.2.0
13) Anywhere!--虚拟定位 v6.0.0-1
14) ldrestarthelper v1.0.1
15) SlidetopoweroffPercent v1.0.0
16) RotateWall v1.3.0
17) ByeSeparatorsCell v1.0.5
18) FBSpNOsor v1.1.2
19) DigitalBattery13 v1.0.0
20) RoundedModules v1.0.2
21) BioProtect XS (iOS 12/13) v4.3-110
22) Truecuts v1.0.0-2
23) discreetVoiceMemos v1.0.7
24) WatusiTools v2.1.15
25) NextUp 2 (iOS 12 & 13) v1.3.1
26) Artemis v0.7.21~beta5
27) Glowy v1.0.2
28) Yakamoz v1.1
29) 虚拟定位专家(GPS Faker Expert)-模拟导航,扫街 v3.0.6
30) CopyLyrics v1.0