1) PreferenceLoader v2.2.5
2) FlexList v1.1-3
3) BiliDownloader v0.0.4
4) ByeSeparatorsCell v1.1.0
5) Tabsa13 v1.0
6) Dock Controller v1.2.1
7) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v4.1.7
8) TWOptions v1.1
9) IconBundleID v1.1-1
10) Ignify v1.6
11) ShyNotifications v1.0.4
12) Rhino v2.7
13) Twitter 净化 v1.3-1
14) Instagram 净化 v1.3-1
15) PureNewSocial清爽今日头条 v3.1.0-1
16) 微信 视图下载 v1.3-1
17) 抖音 净化 v1.6-1
18) SwitcherPower v1.3-1
19) Animound v0.0.2
20) Netflixxx v0.0.1-1
21) Respring Helper(重启桌面)-restart SpringBoard v1.4.0
22) iMobile Features v1.1.1-1
23) Aolimiter v0.1.1
24) UniZoom v2.1.3
25) TwitterBioTranslater v1.0
26) HapticTapOnDraft v1.0.0
27) SmartBattery13快速低电量 v1.0-1
28) DoubleLockScreen双击锁屏 v1.0-2
29) TikTok 国际版抖音【植入版免V】 v1.0.1
30) DigitalBattery13Lite v2.0.0-1