1) Aweme AutoPlay v1.1-1
2) Mejor v1.0.4
3) playbackSafari v1.0.1
4) SoundLock v1.3
5) 抖音小助手 v1.7-3
6) WeChat Purification v1.1-1
7) PhoneDeclineCall v1.0-1
8) Aweme Purification v1.0-1
9) 多功能小助手 v1.1-4
10) BatteryHomeBar v1.1.1
11) 虚拟定位专家(GPS Faker Expert)-模拟导航,扫街 v2.7.1
12) FakePicture(拍照替换)-taking pseudo selfie v1.5.1
13) Fast-LS v1.3-1
14) SnapStorySpoof v1.1
15) HideKBSettings (iOS 11 & 12) v1.0.3
16) FakeStepX v1.0-1
17) LocationFakerX v1.2-1
18) fkwatermark v0.0.3
19) Rhino v1.3
20) Rocket for Instagram v3.5.5
21) XLine v1.2-2
22) 360虚拟定位[企业版](Fake Location Pro) v2.4.9
23) GPS Faking Assistant GPS偽装アシスタント v1.0.1
24) hueFolderBG v1.0.5
25) CleanReachabilityView v1.0.1
26) AppTools v1.5.1-3
27) Fake GPS Pro(定位修改器)-FAKE your iPhone's location as you wish v4.0.4
28) Safari Plus v1.7.5-3
29) Mystic v0.0.1-1
30) Storage3D v0.5