1) Universal Video Downloader Plus v2.8.3
2) Lace v1.0.1
3) NCWallCustomizer v1.1-3
4) IconCert v1.2-24
5) SpringToolz v0.0.3-1
6) KeepClear v1.1-3
7) MailClientDefault10 v1.1.1
8) NPTweet (FlipSwitch) v1.0-1
9) FlixEnhancer v1.3.2
10) libbulletin v0.1-134
11) WeatherLock v0.1.12
12) StreakNotify v2.10.5
13) SleekSheets v2.0.0
14) WXAutoGetRedEnvelops v1.0.0
15) Pigeon v0.0.1-5
16) Cheader v0.1.2-3
17) Hypeman v0.0.5-2
18) Tinc v0.0.2-5
19) Leash v1.2-1
20) BlitzModder v2.6.4
21) NoSpot10 v1.0.5
22) betterNC10 v1.0.3
23) AE+ v2.0.0-1
24) AE v2.0.0-1
25) SpoofSnap v1.1.1
26) Noctis (iOS 10) v1.9.3.4
27) PresentPage v1.0.0
28) ViewDockOnTodayView v1.0-1
29) YTResume v1.0.0
30) MaskedHotspotPass v1.0