1) Apace v1.2.3
2) 微商营销自动定位加人 v2.1.1
3) Phantom (Lite) for Snapchat v5.3.5-1
4) Sinatra v1.0-1
5) SCOthman For Snapchat v10.5-10
6) Kairos 2 v1.0.1
7) ClassicPlayer v1.0.1
8) SaveBot v0.0.1-600
9) Social Downloader v2.0
10) SpoofSnap v1.1.7
11) Classic v2.0-1
12) Erebus v0.0.2-1
13) Masq v1.3
14) FolderIconSave v1.0.8
15) 位置随心行(虚拟定位专用)世界任我行,天下游不停,易天行,神行者,Fake GPS,筋斗云 v4.38
16) Pasithea 2 (iOS 10) v2.0.4
17) InstaTools v1.7.9
18) CustomTime+ (iOS 10/9) v1.2.2
19) DragMeDown (iOS 10) v1.1.3
20) Callisto Pro (iOS 10) v1.2.2
21) Cercube for YouTube v4.1.0
22) libCercube v1.0.6
23) SpotifyOfflineSwitch Flipswitch v1.1
24) 微信斗图神器 v1.0
25) QRC for WA v1.0.4-2
26) 361一键新机(MultiAccount Master)-iOS 7/8/9/10全系统一键改串 v1.4.4
27) Safari Plus v1.1.1
28) Cleo v1.0.7
29) HideMeX (iOS 10) v1.1
30) LSHiddenTools10 v1.0.1