1) SutuPLUS-苏兔PLUS WX美化增强工具 v4.1.1
2) QQ净化 v1.9-3.8
3) 定个位-专业的位置修改软件 v3.0.0
4) IAmLazy v1.3.2
5) IAmSpeed v1.0.2
6) 歌词悬浮窗SE v1.0.3
7) 魔法相机:虚拟定位(虚拟相机,模拟拍照,替换拍照,模拟照相机,VCam,虚拟定位,模拟位置,打卡, v2.6
8) Keyboard Controller v1.2
9) 哔哩哔哩净化 v1.1-3
10) FlixRatings for Netflix (Legacy) v2.0.9
11) 改个步数-专业的步数修改软件 v2.0.2
12) 开心消消乐助手 v1.0.8-1
13) AppEditor v2.6
14) NotiX v2.6.1
15) 顺陆抢单插件-屏蔽越狱big v2.0.4
16) SmoothKeyBoard v1.1.0
17) Ignify v1.9.1
18) IPonCC v1.5
19) 微信净化 v2.0-5.2
20) ShyCC v1.0.0
21) 打金神器脚本 v3.0.65
22) iWall v1.4.1
23) CCSupport v1.3.5
24) Rocket for Instagram v3.7.24
25) miniBanner 14 v1.0.14-6
26) BigBangEv v5.3.0
27) FxxkHapticTouch v1.1
28) 红包达人 v2.2.2
29) Safari Plus v1.7.17-5
30) BouncingApps v1.0.0